Παρέχουμε πληροφορίες για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με:

  • Δασμούς, φόρους και συνολικό κόστος της εισαγωγής ή εξαγωγής των εμπορευμάτων σας.
  • Πακέτα μεταφοράς και εκτελωνισμού των εμπορευμάτων σας.
  • Απαραίτητα έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, τα οποία είναι αναγκαία για τις εκτελωνιστικές διαδικασίες.