Είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού και αναλαμβάνει την κατ’ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών για λογαριασμό και ως αντιπρόσωπος του δικαιούχου του εμπορεύματος.
Οι δασμολογικές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθορίζονται στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε.
Είναι η συλλογή με κωδικοποιημένο τρόπο των κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν στους δασμούς έναντι των τρίτων χωρών, στις αναστολές δασμών, στις δασμολογικές προτιμήσεις και ποσοστώσεις, στους δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς καθώς και στα άλλα μέτρα εμπορικής και αγροτικής πολιτικής της Ε.Ε. Οι κωδικοί Taric είναι δεκαψήφιοι.
Εννοούμε την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για τα εμπορεύματα όταν πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Στην δασμολογητέα αξία εκτός από την τιμολογιακή αξία προστίθενται στοιχεία όπως έξοδα μεταφοράς, ασφάλιστρα, προμήθειες, royalties κλπ μέχρι το λιμάνι εισαγωγής στην Κοινότητα.
Το καθεστώς της προσωρινής εναπόθεσης ξεκινά από την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος μιας χώρας, συνεχίζει με την κατάθεση στο τελωνείο του δηλωτικού των εμπορευμάτων και ολοκληρώνεται με την φορτοεκφόρτωση τους στις προσωρινές τελωνειακές αποθήκες.
Αποτελεί τμήμα του τελωνειακού εδάφους της χώρας, η οποία είναι χωρισμένη απο το λοιπό τελωνειακό έδαφος, με σκοπό τα εμπορεύματα που εισέρχονται σε αυτήν να μην υπόκεινται σε δασμούς, περιορισμούς και απαγορεύσεις για όσο χρόνο και αν παραμένουν εκεί. Δεν υπάρχουν τελωνειακες διατυπώσεις.
Είναι η είσοδος των εμπορευμάτων εξωτερικού από το τελωνείο της χώρας, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά, αφού πληρωθούν οι δασμοί και οι φόροι. Ο υπολογισμός των δασμών και των φόρων γίνεται με βάση την δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων. Σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και η ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εισαγωγής από το τελωνείο.

Είναι η έξοδος των εγχώριων ή τελωνισμένων αλλοδαπών προϊόντων μιας χώρας, τα οποία έχουν προορισμό την αγορά τους στο εξωτερικό με σκοπό την ανάλωση.Κύριο γνώρισμα της εξαγωγής είναι το γεγονός ότι δεν επιβάλλονται δασμοί ή άλλα τέλη στα εξαγώμενα εμπορεύματα έτσι ώστε να μην υπόκεινται σε καμία επιβάρυνση.

Πρόκειται για την προσωρινή εξαγωγή εμπορευμάτων προς επίδειξη σε έκθεση στο εξωτερικό ή προσωρινή χρήση τους και επανεισαγωγή τους.
Γίνεται όταν καθορισμένα εμπορεύματα εισάγονται σε μια χώρα για ορισμένο σκοπό και χρόνο χωρίς την πληρωμή δασμών και φόρων με την υποχρέωση της επανεξαγωγής τους χωρίς καμμία μετατροπή.

Είναι μια Διεθνής Τελωνειακή Σύμβαση που υπογράφτηκε με σκοπό να απλοποιήσει τις εθνικές τελωνειακές διατυπώσεις των συμβεβλημένων κρατών για εμπορεύματα που προορίζονται να εξαχθούν προσωρινά σε συμβαλλόμενη τρίτη χώρα για ορισμένη χρήση και στη συνέχεια να επανεισαχθούν χωρίς τροποποίηση. Τέτοια εμπορεύματα είναι αυτά τα οποία που προορίζονται να παρουσιασθούν σε εκθέσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις παρόμοιου τύπου. Εκδίδεται από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και χορηγείται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις: Εκδίδεται μόνο εφ’όσον πρόκειται για προσωρινή εισαγωγή – εξαγωγή (επαγγελματικού, επιστημονικού, παιδαγωγικού και διαφημιστικού υλικού, εμπορικών δειγμάτων, ειδών για επίδειξη ή χρήση σε εκθέσεις, συνέδρια κλπ). Πρέπει να περιλαμβάνει εμπορεύματα που προορίζονται για ένα και μόνο σκοπό. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι γραμμένος σε ένα Βιομηχανικό Επιμελητήριο και να είναι ταμειακώς εντάξει.

Είναι η εισαγωγή πρώτης ύλης στον κοινοτικό τελωνειακό χώρο από τρίτες χώρες χωρίς την πληρωμή δασμών και φόρων, για την κατασκευή έτοιμων προϊόντων, σε τακτό χρονικό διάστημα, με αποκλειστικό σκοπό την επανεξαγωγή τους πάλι σε τρίτες χώρες. Στην κατασκευή εννοείται και η συναρμολόγηση.
Είναι η έξοδος αγαθού εκτός τελωνειακού εδάφους σε τρίτη χώρα για επεξεργασία, με προοπτική την επανεισαγωγή του. Για το νέο προϊόν που τελειοποιήθηκε στο εξωτερικό καταβάλλονται οι δασμοί και οι εσωτερικοί φόροι για το τμήμα της προστιθέμενης αξίας στο εμπόρευμα.
Είναι η είσοδος πρώτης ύλης σε βιομηχανική μονάδα, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη σε καθορισμένο βιομηχανικό τελωνειακό πάρκο, χωρίς πληρωμή δασμών και φόρων, κατασκευή του έτοιμου προϊόντος και εισαγωγή του στην εσωτερική αγορά που φιλοξενεί το πάρκο, με πληρωμή των δασμών και φόρων στο έτοιμο πλέον προϊόν.
Αποτελεί τίτλο αναγνώρισης της διεθνούς οδικής κυκλοφορίας του εμπορεύματος που περιγράφεται σε αυτό και λειτουργεί ως θέση εγγύησης της μεταφοράς των εμπορευμάτων στο έδαφος κάθε χώρας που διέρχεται, μέχρι τον τελικό προορισμό. Αφορά τα μεταφερόμενα εμπορεύματα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που έχουν στην κατοχή τους Δελτίο TIR , δεν είναι υποχρεωμένα κατά την διέλευσή τους από τα μεθοριακά τελωνεία να καταθέσουν τελωνειακό παραστατικό, ούτε εγγύηση, παρά μόνο το αντίστοιχο Δελτίο.

Έκδοση πιστοποιτικού EORI

Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι στα πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. Από την στιγμή που χορηγείται ο αριθμός EORI σε έναν οικονομικό φορέα, ο συγκεκριμένος αριθμός θα χρησιμοποιείται από τον φορέα σε όλες τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές όλων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.
Η χρήση του αριθμού EORI διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν θεσμοθετηθεί με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) 648/2005 και τις Διατάξεις Εφαρμογής του (Κανονισμός (ΕΚ) 1875/2006) καθώς όλοι οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν άμεσα από τον αριθμό EORI που τους έχει χορηγηθεί προς χρήση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο αριθμός χρήσης θα χρησιμοποιείται από τους οικονομικούς φορείς από την 1η Ιουλίου 2009

Όλοι οι αριθμοί EORI που θα χορηγηθούν από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών θα καταχωρηθούν σε μία κεντρική βάση δεδομένων η οποία θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραγωγική λειτουργία του συστήματος αυτού θα ξεκινήσει την 1 Ιουλίου 2009.

O μοναδικός αριθμός EORI θα χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, κατά την υποβολή στις τελωνειακές αρχές, στοιχείων πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων που εισέρχονται ή εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας καθώς και κατά την διαδικασία εισαγωγής και θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, εξαγωγής και διαμετακόμισης. Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιείται κατά την ανταλλαγή πληροφοριών από τις τελωνειακές αρχές όσον αφορά στην διακίνηση των εμπορευμάτων.

1) Στους οικονομικούς φορείς που στα πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία και οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Ο αριθμός EORI χορηγείται από την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους στην οποία ο οικονομικός φορέας είναι εγκατεστημένος.

Πιο συγκεκριμένα αριθμό EORI μπορούν να λάβουν μόνον οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα από τις αρμόδιες στην Ελλάδα τελωνειακές αρχές. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα λαμβάνουν αριθμό EORI από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του Κράτους Μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι.

2) Στους οικονομικούς φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας εφόσον πραγματοποιούν μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες τελωνειακές διαδικασίες:

α) υποβάλλουν στην Κοινότητα συνοπτική ή τελωνειακή διασάφηση πλην των εξής:

i) τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 225 έως 238 του Κανονισμού (ΕΚ) 2454/93 ή

ii) τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται για την διαδικασία της προσωρινής εισαγωγής

β) υποβάλλουν στην Κοινότητα συνοπτική διασάφηση εισόδου ή εξόδου

γ) διαχειρίζονται αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης σύμφωνα με το Άρθρο 185 παράγραφος 1

δ) υποβάλλουν αίτηση για άδεια, σύμφωνα με τα Άρθρα 324α ή 372.

ε) υποβάλλουν αίτηση για πιστοποιητικό εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 14α

Στην περίπτωση όπου οι οικονομικοί φορείς δεν είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, ο αριθμός EORI χορηγείται από την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά μία από τις ανωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες.

Όσον αφορά στην Ελλάδα αρμόδιες αρχές για την χορήγηση του αριθμού EORI είναι όλα τα μηχανογραφημένα τελωνεία της χώρας.

Δομή του αριθμού αναγνώρισης – ΕΟRI

 • Η δομή του αριθμού αναγνώρισης – ΕΟRI ο οποίος χορηγείται στους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα αποτελείται από:

  α) τον κωδικό ISO alpha-2 (GR) της χώρας μας

  β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του οικονομικού φορέα.

 • Η δομή του αριθμού αναγνώρισης – ΕΟRI ο οποίος χορηγείται στους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες αποτελείται από:

  α) τον κωδικό ISO alpha-2 (GR) της χώρας μας

  β) τον κωδικό της χώρας ISO alpha-2 στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας όπως αυτός έχει καθορισθεί από την σχετική κοινοτική νομοθεσία

  γ) τον αύξοντα συστημικό αριθμό που παράγεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων

Χορήγηση αριθμού EORI

Οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να λάβουν αριθμό EORI πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την χορήγηση αριθμού EORI. Ωστόσο για διευκόλυνση των οικονομικών φορέων στις ακόλουθες κατηγορίες οικονομικών φορέων έχει χορηγηθεί οίκοθεν αριθμός EORI:

 • Κύριοι υπόχρεοι που είχαν τηρήσει τελωνειακές διατυπώσεις (διαμετακόμισης) εντός του χρονικού διαστήματος από της 1ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι και της 31ης Μαρτίου 2009.

 • Εξαγωγείς που είχαν τηρήσει τελωνειακές διατυπώσεις εντός του χρονικού διαστήματος από της 1ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι και της 31ης Μαρτίου 2009.
 • Εισαγωγείς που είχαν τηρήσει τελωνειακές διατυπώσεις εντός του χρονικού διαστήματος από της 1ης Ιανουαρίου 2008 μέχρι και της 31ης Μαρτίου 2009.
 • Εκτελωνιστές.

Επισημαίνεται ότι και οι φορείς που προσδιορίζονται ανωτέρω πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την χορήγηση αριθμού EORI από 1ης Ιουλίου 2009 έως 30ης Ιουλίου 2010 προκειμένου να επικαιροποιήσουν τα ήδη δηλωθέντα στοιχεία τους.

Συνιστάται στους οικονομικούς φορείς που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες που προσδιορίζονται ανωτέρω καθώς και στους εγκατεστημένους σε Τρίτη χώρα να υποβάλλουν την απαιτούμενη αίτηση-δήλωση για την χορήγηση του αριθμού ΕΟRI πριν από την πρώτη τους συναλλαγή με τις τελωνειακές αρχές για την οποία απαιτείται η κατοχή αριθμού EORI.